Ar ūdeņraža tehnoloģijām saistīti pētnieki un inženieri Latvijā

Ja grib uzskaitīt visus ar ūdeņraža tehnoloģijām saistītos pētniekus Latvijā, iespējams, jāsāk ar 18. gadsimtu – Ernests Johans Bīnemanis palaiž gaisā ar ūdeņradi pildītu gaisa balonu; 19. gadsimtā Teodors Grothuss liek pamatus ūdens elektrolīzes teorijai un postulē fotoķīmijas likumu, bet Vihelms Ostvalds  izskaidroja kurināmā elementa darbību; 20. gadsimtā – Fricis Gulbis, Andrejs Dravnieks, Lidija Liepiņa, Asja Lokenbaha, Uldis Korsaks, Māris Tiltiņš, Gunārs Slaidiņš, Sigurds Takeris, Andrejs Lūsis, Juris Lagzdons u.c. – tas vēl tikai līdz 1980.g. Ūdeņraža pētniecības „jaunie laiki” Latvijā sākas ar 21. gadsimtu, kad jaunieši no Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes pievienojas pieredzējušajiem pētniekiem ar svaigām idejām un pētniecības degsmi.

Dr. Phys.Jānis KleperisŪdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas vadītājs; LU Cietvielu fizikas institūts

Pētījumu tēmas: materiāli ūdeņraža uzglabāšanai; ūdeņraža iegūšana ar elektrolīzi, ar biogāzes reformēšanu, bioloģiskā ceļā; ūdeņraža pielietojumi tiešā dedzināšanā un degvielas šūnās; gāzu sensori ūdeņraža un citu gāzu noteikšanai

Dr.Chem. Guntars Vaivars – Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas vadošais pētnieks; Docents LU Ķīmijas fakultātē

Pētījumu tēmas: protonu apmaiņas membrānas, jonu šķidrumi un kompozīti cietie protonu vadītāji elektrohromām ierīcēm un degvielas šūnām; degvielas šūnu degradācijas modelēšana ar COMSOL modeli, membrānu sintēzes metodes un tehnoloģijas

Dr.Sc.Ing.Elmars Tomsons – Kodolenerģētikas grupas vadītājs

Pētījumu tēmas: ūdeņraža iegūšana kodolreaktoros; ūdeņraža izmantošana transportā; ūdeņraža ekonomika

Dr.Ing. Oskars Krievs – RTU EEF dekāns, IEEI vadošais pētnieks

Pētījumu tēmas: jaudas elektronika un pārveidotāji Saules – vēja – ūdeņraža autonomas energoapgādes un elektrotransporta sistēmām

Prof. Leonīds Ribickis – RTU Rektors; RTU IEEI direktors; Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

Pētījumu tēmas:jaudas elektronika un pārveidotāji Saules – vēja – ūdeņraža autonomas energoapgādes un elektrotransporta sistēmām

Dr.Chem. Gunārs Bajārs - Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas vadošais pētnieks; LU Cietvielu fizikas institūts

Pētījumu tēmas:elektroķīmiskie procesi elektrolīzes sistēmās; litija baterijas, litija dzelzs fosfāta plānslāņu litija baterijas efektīvai enerģijas uzglabāšanai

Dr.Chem. Juris Zoltners – Biokompozītu laboratorija laboratorijas vadītājs

Pētījumu tēmas: ūdeņraža un biogāzes iegūšana pirolīzes un termoķīmiskos reaktoros; reaktoru konstruēšana, gāzu veidošanās procesu izpēte

Dr.Ing. Ingars Steiks – RTU pētnieks

Pētījumu tēmas: jaudas elektronika un pārveidotāji Saules – vēja – ūdeņraža autonomas energoapgādes un elektrotransporta sistēmām

Dr.Phys. Līga Grinberga – Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas vadošā pētniece; LU Cietvielu fizikas institūts

Pētījumu tēmas: jauni kompozīti materiāli ūdeņraža uzglabāšnai; ūdeņraža iegūšana ar fotoelektrolīzes tehnoloģiju; ūdeņraža drošība

Dr.Phys Jānis Kalnačs - Fizikālās enerģētikas institūts FEI

Pētījumu tēmas: ūdenraža uzkrāšana fullerēnos un citos ogles nanostruktūru materiālos; ūdeņraža noteikšana deggāzēs

Dr.Phys.Jūlija Hodakovska – Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas pētniece; LU Cietvielu fizikas institūts

Pētījumu tēmas: protonus un electronus vadoši polimēri un membrānas, to izmantošana oriģinālas konstrukcijas degvielas šūnās

MSc. Phys. Mārtiņš Vanags - LU doktora grāda pretendents, Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas asistents; LU Cietvielu fizikas institūts

Pētījumu tēmas: elektrolīzes procesa efektivitātes paaugstināšanas pētījumi, izmantojot impulsu barošanas mertodes un oriģinālas konstrukcijas elektrodus; ūdeņraža un jonizēta gaisa piedevas izmantošana automašīnu iekšdedzes dzinējos; Saules enerģijas tehnoloģijas un jaunas konstrukcijas Saules kolektori

Ing. Jānis StraumēnsŪdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas konstruktors; LU Cietvielu fizikas institūts

Pētījumu tēmas: ūdeņraža iegūšana elektrolīzes procesā; elektrolīzes iekārtu konstrukcija; ierīces membrānu gāzu caurlaidības noteikšanai, jonu pārneses procesu pētījumiem, biomasas gazifikācijai u.c. konstruēšana, aprēķini

MSc.Phys. Imants Dirba – LU doktorants; Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas asistents

Pētījumu tēmas: ūdeņraža un jonizēta gaisa piedevas izmantošana automašīnu iekšdedzes dzinējos; oriģinālas konstrukcijas elektroģeneratori vēja ģeneratoriem; paralēlo plūsmu elektromotori, auto pārbūve par elektrisku; pētījumi par magnētiskām nanodaļiņām

MSc.Biol. Ilze Dimanta – LU Bioloģijas fakultātes doktorante; Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas inženiere

Pētījumu tēmas: mikroorganismi ūdeņraža iegūšanai no biomasas un notekūdeņiem; reaktori ūdeņraža iegūšanai bioloģiskā ceļā

MSc.Oec. Justs Dimants – LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorants; Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas inženieris

Pētījumu tēmas: ūdeņraža enerģētikas tehnoloģiju mārketinga un vadības zinātnes aspekti

Ing. Vladimirs Ņemcevs – Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas inženieris

Darba tēmas: Ūdeņraža un citu alternatīvo enerģiju tehnoloģijas, iekārtu un mezglu kontrukcijas, darbības principi un maketu veidošana

Ing. Laimonis Jēkabsons

-Ūdeņraža enerģētikas materiālu laboratorijas inženieris

Darba tēmas: Ūdeņraža absorbcija un adsorbcija materiālos – mēriekārtas un to darbības principi; ūdeņraža un gāzu caurlaidība membrānām – mērījumu iekārta un mērījumi; masspektrometriska elektrolīzes u.c. gāzu analīze

Prof. Dagnija Blumberga – RTU VASSI direktore

Pētījumu tēmas: ūdeņraža enerģijas cikls – analīze dažādiem

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012