Latvijas Ūdeņraža Asociācija tika dibināta 2005. gadā, lai sekmētu Ūdeņraža Ekonomikas ieviešanu Latvijas tautsaimniecībā, kad, izmantojot galvenokārt tikai vietējos dabas energoresursus un ūdeņradi kā energonesēju,  nodrošinātu enerģētikas, transporta un rūpniecības sektoru darbību valstī ar vismazāko ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī atbalstītu videi draudzīgu energoresursu patēriņa un ražošanas veidu.

Latvijas Ūdeņraža Asociācijas misija apvienot zinātnieku un uzņēmēju saimi, kas darbojas ar tehnoloģijām un materiāliem atjaunojamo energoresursu potenciāla apgūšanā, lai kopīgi risinātu plašai sabiedrībai svarīgus jautājumus.

Latvijas Ūdeņraža Asociācijas galvenie mērķi:

 • Paātrināt zinātnisko un tehnoloģisko progresu ūdeņraža tehnoloģiju jomā Latvijas zinātnē, ieviešanu izglītībā, un ieviešanu tautsaimniecībā sadarbībā ar uzņēmējiem Latvijā un Eiropā.
 • Sekmēt ūdeņraža tehnoloģiju ieviešanu, kuru izmantošanas rezultātā tiek mazināta ietekme uz apkārtējo vidi, kā arī atbalstīti videi draudzīgi energoresursu patēriņa un ražošanas veidi.
 • Apvienojot pētniecības iestādes, valsts iestādes un ūdeņraža tehnoloģijas ražotājus kopīgos projektos, piedaloties starptautiskos projektos, tās biedru pārstāvēšana izstādēs, konferencēs un kongresos, veicinot jaunu speciālistu izglītošanu ūdeņraža tehnoloģijā un ar to saistītās jomās.

Latvijas Ūdeņraža Asociācijas uzdevumi:

  • Veicināt Ūdeņraža tehnoloģiju un Latvijas Ūdeņražu asociācijas biedru  atpazīstamību Latvijas un Eiropas mērogā un nodrošināt saikni ar citām šāda veida organizācijām Eiropā.
  • Veicināt Latvijas Ūdeņražu asociācijas biedru atpazīstamību, piedāvāto pakalpojumu un tehnoloģiju noietu Latvijas un Eiropas mērogā, t.sk. jaunu tirgu apgūšanu, jaunu tehnoloģiju attīstības virzienu un uzņēmumu veidošanos.
  • Atbalstīt pētījumus atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un materiālu pētniecības jomās, lai radītu alternatīvas enerģētikas tehnoloģijas, kombinējot izmantojamos dabas energoresursus (biomasa, biogāze, ūdeņradis, vējš, saule, ūdens).
  • Stiprināt zināšanu un praktiskās pieredzes pārnesi starp zinātni un uzņēmējdarbību, stiprināt uzņēmumu tehnoloģisko kapacitāti un pētniecības institūciju praktisko pieredzi un zināšanas par uzņēmēju vajadzībām.
  • Publiski paust viedokli par aktuāliem ar ūdeņraža tehnoloģiju attīstību saistītiem jautājumiem, veicināt mediju interesi par nozaru attīstību, jauninājumiem, ūdeņraža tehnoloģiju demonstrācijas projektu realizāciju Latvijas tautsaimniecībā.
  • Veicināt jaunu iniciatīvu veidošanos dalībai vietējos un Eiropas Savienības pētnieciskos projektos un īstenot aktivitātes, kuru ietvaros tiek sekmēta Latvijas Ūdeņraža asociācijas mērķu sasniegšana.
  • Nodrošināt sabiedrības un ieinteresēto pušu apmācības par ūdeņraža tehnoloģiju attīstību, pielietošanu un jaunu tehnoloģiju izstrādes iespējām un pētniecības tendencēm.
  • Sekmēt enerģētikas nozares speciālistu profesionālo izaugsmi veicinot sadarbību starp ūdeņraža tehnoloģiju turētājiem, nozares ražotājiem un izglītības iestādēm, veicināt izglītības iespēju uzlabošanu un jauno speciālistu sagatavošanu ūdeņraža tehnoloģiju un ar to pielietojumiem saistītajās jomās, iesaistīties profesionālās izglītības un kvalificētu darbinieku pēcapmācības programmu pilnveidošanā.
  • Veicināt investīciju plūsmas pieaugumu ūdeņraža tehnoloģiju nozarē.

 

HyLAW

HyLAW stands for Hydrogen Law and focuses on the removal of legal barriers to the deployment of fuel cells and hydrogen applications. It is a ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012