Ūdeņraža  tehnoloģijas ir  ilgtermiņa energorisinājums, ko var izmantot visās ekonomikas nozarēs un kas nodrošina plašu ieguvumu klāstu saistībā ar energodrošību, transportu, vidi un resursefektivitāti, lai līdz 2050. gadam sasniegtu mērķi – samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Ūdeņradi ir iespējams iegūt, izmantojot dažādus energoresursus – biomasu, saules , vēja , hidro, ģeotermālo enerģiju, biodegvielas, akmeņogļes, naftas produktus, dabasgāzi.  Ūdeņradis Enerģētikā dod iespēju, izmantojot Latvijā pieejamos energoresursus, elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņa īpatnības, paaugstināt energoapgādes drošību un veicināt neatkarību no importētajiem energoresursiem.

Ūdeņraža tehnoloģijas nodrošina gala lietotājam dažādus izmantošanas veidus:

  • stacionāru lietojumu, piemēram, elektroenerģijas un/vai siltuma ražošana,
  • lietojumu transportā, piemēram, lai darbinātu transportlīdzekļus, autobusus, vilcienus, kuģus;
  • enerģijas uzkrāšana elektroenerģijas patēriņa un saražoto jaudu atšķirīgu svārstību gadījumā.

Izmantojot atjaunojamu elektroenerģijas resursu (saules enerģiju, vēja enerģiju, hidroenerģiju) tehnoloģiju ne vienmēr sadales tīkls spēj noņemt visu saražoto enerģiju, ja tīklā netiek pieprasīts atbilstošs elektrības patēriņš. Šo enerģiju var novirzīt elektrolīzei un saražot ūdeņradi, to uzkrājot līdz brīdim, kad enerģijas pieprasījums kādā no iespējamiem pielietojumiem.

Ūdeņradi kā enerģijas nesēju vai degvielu iespējams izmantot gan transportā, gan siltuma un elektrības ieguvei, turklāt ūdeņraža sadedzināšana gan tieši (iekšdedzes dzinējos, apkures katlos), gan ķīmiski (kurināmā elementos jeb degvielas šūnās (fuel cell)) nepiesārņo apkārtējo vidi ar ogli un tās savienojumiem (kvēpi, ogļūdeņraži, tvana gāze CO, ogļskābā gāze CO2).

Tādēļ plaša pāreja uz ūdeņradi kā enerģijas nesēju un degvielu, jeb Ūdeņradis Enerģētikā iezīmē jauna laikmeta sākšanos, ko raksturo efektīvāka energoresursu izmantošana un mazāks apkārtējās vides piesārņojums.

Ūdeņraža izmantošanas ekonomiskais izdevīgums ir atkarīgs no vairākiem mainīgajiem, tādiem, kā ģeogrāfiskais novietojums, resursu pieejamība, resursu cena, ražošanas tehnoloģija, uzglabāšanas un transportēšanas tehnoloģija, izmantošanas tehnoloģija, laiks un u.c. Ūdeņradis Enerģētikā var būt gan ekonomiski izdevīgs, gan neizdevīgs resurss – viss atkarīgs no attiecīgiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un energo-avotiem – no kā mēs iegūstam ūdeņradi.

Var apgalvot, ka Ūdeņradi Enerģētikā visdrīzāk tuvākā nākotnē nevajadzētu asociēt ar neatkarīgu ekonomisku sistēmu, bet gan drīzāk sistēmu, kurā ūdeņradis kā enerģijas nesējs un uzkrājējs ieņem zināmu lomu visās ekonomikas nozarēs, un kas nodrošina plašu ieguvumu klāstu saistībā ar energodrošību, transportu, vidi un resurs-efektivitāti.

Valsts Pētījumu Programma „ENERĢĒTIKĀ”

Valsts Pētījumu Programma 2010-2013 "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un uzmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ...

Kontakti

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija”
Juridiskā adrese.: Akadēmijas laukums 1kab.1312, Rīga, LV1050
Reģ.Nr:40008093009
Konts:LV92HABA0551010918039
E-pasts: info@h2lv.eu

Newsletter

„Latvijas Ūdeņraža Asociācija” © h2lv.eu | 2012